Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY platné od 01.01.2014

 

1. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

a)     Pořádající CK dle cestovní smlouvy /dále jen CK

b)     Klient – fyzická nebo právnická osoba – podnikatel

-          soukromá osoba

/dále jen zájemce nebo zákazník/

 

 2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká po předchozím projednání nabídky a  poptávky závazným podpisem vyplněné písemné objednávky služeb. 

 

3. Ceny zájezdů a služeb

Ceny standardních zájezdů jsou uváděny v nabídkovém katalogu, se závaznou cenou je zákazník seznámen při vydání předtisku přihlášky. CK si vyhrazuje právo  podrobit při realizaci zájezdu ceny revizi a případně je změnit, pokud by šlo o:

-          náklady na dopravu včetně nákladů na palivo

-          poplatky za doplňkové služby (poplatky za přistání, nalodění a vylodění v přístavech apod.)

-          změny ve směnných kurzech použitých pro program.

Tyto ceny nesmějí být v žádném případě měněny 20 a méně dnů před datem stanoveného začátku poskytování služeb.

Rozšíření nebo změny služeb nad rámec závazné přihlášky musí být ze strany CK  písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před začátkem zájezdu.

Cena uvedená ve smlouvě v českých korunách je pouze orientační, pokud se nejedná o zájezdy pořádané českými CK. Konečná cena zájezdu bude stanovena v den doplatku podle aktuálního kurzu EUR ČSOB valuta prodej v den vystavení vyúčtování zájezdu.

 CK je oprávněna ze závažných důvodů nebo za mimořádných okolností určitý zájezd odložit nebo zrušit, případně změnit program, trasu nebo cenu.

V takových případech podstatných změn je CK  povinna zákazníky předem upozornit a vyžádat si jejich souhlas s těmito změnami s tím, že určí lhůtu k jejich vyjádření. Jestliže zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoli náhrady vůči CK, která mu vrátí zaplacenou cenu služeb.

Uskutečnění některých zájezdů je podmíněno minimálním počtem zúčastněných osob. O zrušení zájezdu z důvodu nenaplnění tohoto počtu budou zákazníci vyrozuměni nejpozději 30 dnů předem. Za podstatnou změnu se nepovažuje:

-          změna doby odjezdu o méně než 24 hodiny

-          změna objektu ubytování ve stejné nebo vyšší kategorii

 

4. Zrušení účasti na zájezdu

Zákazník je oprávněn kdykoli před odjezdem na zájezd písemně odstoupit od smlouvy  s CK. Přiojetí storna je CK poivnna zákazníkovi potvrdit písemně. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy má  CK   právo účtovat  za každého účastníka stornovací poplatek při stornu:

- do 45 dnů před poskytnutím první služby 10 % z ceny objednaných služeb

- 44. – 30. den : 30% z ceny objednaných služeb

- 29. – 20. den : 50% z ceny objednaných služeb

- 19. – 10. den : 65% z ceny objednaných služeb

-   9. – 4. den : 80% z ceny objednaných služeb

- od 3. dne : 100% z ceny objednaných služeb.

 

V případě nenastoupení na zájezd ztrácí zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny služeb.

a)     Pro výpočet lhůt při zrušení zájezdu se nepočítá den odjezdu a rozhodující je den doručení písemného oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy.

b)     Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy k účasti nedojde v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů na přihlášce účastníka a dále v případech, kdy je účastník ze zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, devizových nebo jiných předpisů.

c)     Je-li účastník  vyloučen ze zájezdu v důsledku porušení právních předpisů země pobytu na základě rozhodnutí státních orgánů příslušné země nebo je-li vyloučena  z rozhodnutí státních, ztrácí  jakýkoli nárok na nevyužité služby.

d)     Účastník není povinen hradit stornovací poplatky při změně ceny zájezdu o více než 10% kalkulovaných v ceně zájezdu a změně termínu zájezdu o více než 3 dny.

e)     V případě, že se jedná o zájezd organizovaný jinou CK, řídí se výše stornovacího poplatku všeobecnými smluvními podmínkami  CK, z jejíž nabídky je tento zájezd. Stornovací poplatek činí: viz příloha

 

5. Sdělování informací třetí osobě

CK  neposkytuje informace třetí osobě o účastníku zájezdu, místě jeho pobytu apod.

 

6. Pojištění

Pojištění není součástí služeb.

Pro všechny typy zájezdů je však možno si dodatečně zajistit v CK .

 

7. Porušení povinnosti pořádající CK

Zákazník je oprávněn uplatnit své právo z porušení povinnosti pořádající CK do 30 dnů od skončení zájezdu, a to buď                                                

osobně v provozovně pořádající CK na adrese sídla nebo písemnou žádost zaslanou na adresu sídla pořádající CK.                                                    

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před zahájením zájezdu, a to doručením písemného odstoupení                                                 

pořádající CK. Odstoupí-li zákazník z jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořádající CK, zaplatí jí odstupné                                                       

ve výši 10 % z ceny objednaných služeb při odstoupení do 45 dnů před poskytnutím první služby                                                    

ve výši 30% z ceny objednaných služeb při odstoupení mezi 44. – 30. dnem před poskytnutím první služby                                                     

ve výši 50% z ceny objednaných služeb při odstoupení mezi 29. – 20. dnem před poskytnutím první služby                                                     

ve výši 65% z ceny objednaných služeb při odstoupení mezi 19. – 10. dnem před poskytnutím první služby                                                     

ve výši 80% z ceny objednaných služeb při odstoupení mezi 9. – 4. dnem před poskytnutím první služby                                                         

ve výši 100% z ceny objednaných služeb při odstoupení od 3. dne před poskytnutím první služby.                                                   

Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy pořádájící CK pro porušení povinnosti zákazníka.      

                                   

8. Závěrečná ustanovení

Výjimku z těchto všeobecných smluvních podmínek tvoří prodej letenek, ke kterému se vztahují všeobecné podmínky jednotlivých leteckých přepravců.

Podpisem přihlášky zákazník potvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými podmínkami  CK a že se bude řídit obdrženými Pokyny na cestu. CK neručí za škody, které účastníkovi vzniknou svévolným jednáním, neuposlechnutím pokynů průvodce, nerespektováním celních a devizových předpisů apod.

 

9. Tyto cest. podmínky platí v případě, že podmínky pořádající CK nestanoví jinak.